آنالیز باقی مانده سموم نباتی در مواد غذایی

Cardiology

آنالیز باقی مانده سموم نباتی

ویژگی های شاخص آزمایشگاه ما

  • داشتن نیرو های متخصص و باتجربه
  • داشتن محیطی مناسب و ارام
  • مدیریت عالی کلینیک و سازمان
  • نوبت دهی سریع و پشتیبانی عالی